Visie/pedagogisch project

Welkom!

De Buitenkans is een groene buitenschool waar kleuters volgens hun eigen tempo, interesses en talenten kunnen instappen in het onderwijsgebeuren. 

De twee groepen zorgen voor een natuurlijke overgang van peutertijd tot kleutertijd. Hier hebben de leerkrachten nog écht tijd voor de kinderen.  Hier leren kinderen samenwerken in de zone van  hun naaste ontwikkeling, jongste en oudste kleuters zorgen voor mekaar. Kinderen hebben hier een  “thuisgevoel”. Elke dag wordt er buiten lesgegeven in de speelleertuin. Door het vele buitenspel worden kleuters minder ziek, ze krijgen meer beweging, ze leren risico’s inschatten, ze worden heel sociaal, het bevordert hun motoriek, ze krijgen respect voor de natuur : daarom gaan we elke dag in onze speelleertuin leren zodat we de natuur kunnen zien, proeven, voelen en ruiken !

‘Alles wat aandacht en liefde 

krijgt groeit.’

1. Schooleigen christelijke identiteit

Een katholieke school in dialoog met iedereen in verbondenheid met Jezus. Een pedagogie van de hoop is fundament en bindmiddel voor een waarachtige katholieke dialoogschool. Ze is gericht op een brede en diepe vorming van de mens in al zijn facetten. Wegwijzers geven ons richting, naar Jezus’ voorbeeld: duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in verbondenheid, verbeelding en de inspiratie van onze eigen school. Ze helpen ons om onderweg vreugde te vinden en de kracht van verbinden indringend te ervaren. 

Liefdevol verbinden gebeurt niet zomaar. Het vergt een aantal basishoudingen vertrouwen, eerbied, respect voor de natuur, wederkerigheid, inleefvermogen, waardering, gebed. 

2. Geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod. 

We zijn een buitenschool dat is een school waar het lesgeven zo veel mogelijk in de openlucht plaatsvindt. Kinderen gaan op zoek naar avontuur, ontdekken, bewegen en vinden het ook soms spannend om de vaste kaders los te laten. De Buitenschool staat voor onderwijs met impact en wordt gerund door een team bevlogen en enthousiaste leerkrachten en directie. 

Onderwijs waar verwondering, avontuur, natuur, creativiteit en onderzoekend leren en het kind letterlijk de ruimte krijgen. Daar gaan we voor! We gaan graag samen met kinderen en leerkrachten op zoek naar waardevolle speelleerplekken buiten de gebaande paden. Leren met hoofd, hart en handen! Dit gaat door in onze nieuwe speelleertuin. 

Wij geloven in de kracht van natuurlijke speel- en leerlandschappen waarin nieuwsgierigheid, spel, ontdekken, bewegen, creëren en samenwerken, de motor zijn om tot leren te komen. We ontwerpen buitenlessen waarbij kinderen fysiek, cognitief en sociaal worden uitgedaagd. Buiten leren in de natuur is voor ons een antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin de roep om duurzaam denken, vergroenen en gezond gedrag steeds groter wordt. 

We zetten in op de harmonische ontwikkeling van de gehele persoon -het verhaal van IK (verbondenheid met zichzelf) – JIJ (verbonden in relatie met de a/Andere) – WIJ (sociale verbondenheid met de gemeenschap). We geloven in de groei en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We zijn ambitieus ! 

3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. 

De Buitenkans, een innovatief onderwijs project, streeft naar het halen van ontwikkelingsdoelen op een inspirerende locatie. 

Wij ontwerpen spelen met leeraanleidingen in de natuur waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Deze manier van werken schept een blijvende herinnering en ervaringsbasis voor het leren van een kind (en misschien wel voor het leven). 

De Buitenkans ontwikkelt buitenonderwijs, omdat buiten leren vele voordelen met zich meebrengt : 

 • Zintuigelijk leren 
 • Ervaringsgericht leren (=leren door te doen) 
 • Vrije en artistieke expressie 
 • Gericht op maximale ontplooiing van ieder kind, dat tegelijk verantwoordelijkheid leert dragen voor de groep 
 • Gezondheid: immuniteit opbouwen, stress verminderen, verse lucht, zonneschijn en dit in een positief, veilig en warm klas- en schoolklimaat. 

Wij staan voor onderwijs waarin alle domeinen aan bod komen. 

We bepalen een aantal doelen welke we rondom een thema inbedden. Daarnaast houden we ruimte voor het experiment, ontdekkingen van kinderen en met wat de natuur ons die dag te bieden heeft. Samenwerken, ontdekkend en onderzoekend leren en creativiteit zijn een aantal uitganspunten waarmee we werken. 

4. De ontplooiing van ieder kind vanuit de brede zorg. 

Met algemene zorg bedoelen wij het nemen van allerlei initiatieven die ervoor zorgen dat wij streven naar een maximale ontplooiing van ieder kind zijn totale ontwikkeling. Ieder met zijn eigen mogelijkheden en moeilijkheden. Ons zorg- en gelijkenkansenbeleid toont aan dat we inzetten op zorg en kansen voor alle kinderen. 

 • Een veilig pedagogisch klimaat
  In de kleuterschool streven we ernaar dat het welbevinden van ieder kind optimaal hoog is. Ieder kind is uniek, met zijn eigen identiteit. Ook de leerkracht respecteert de eigen identiteit van het kind en stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. 
 • Een krachtige leeromgeving
  Door meerdere malen in de week te observeren weet de klasleerkracht welke leef- en belevingswereld leeft bij de kinderen.
  De klasleerkracht speelt in op de leef- en belevingswereld van de kinderen door middel van thema’s. De hoeken van de klas worden voorzien van verrijkend materiaal binnen het thema zodat de kleuters optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. 
 • Hanteren van een flexibele klasorganisatie 
 • Opvolgen van alle kinderen aan de hand van het Kindvolgsysteem 

5. School als gemeenschap en organisatie. 

Binnen onze vzw Avelgemse basisscholen werken we nauw samen met de 4 scholen. (Avelgem, Rugge, Kerkhove, Outryve & Bossuit) Vanuit duidelijke afspraken en een gedragen christelijke visie op onderwijs streven we naar kwaliteitsvol onderwijs. Als vzw Katholiek Basisonderwijs Avelgem vinden we die samenwerking en solidariteit heel belangrijk. Samenwerken met respect voor de eigenheid van elke school.  Samen zetten we de grote lijnen uit i.v.m. onderwijsinhouden, zorg, professionalisering, solidariteitsfonds, personeel….
Ons gemeenschappelijk logo visualiseert deze visie volledig.
Binnen het logo heeft elke school z’n eigen bouwsteen. Samen vormen deze bouwstenen één sterk logo.